ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКА ОБСТАНОВКА
 ОБХВАТ
 1. Този документ е сценарият на учението „Феникс 2010”, който е предвиден за използване при планиране и провеждане на учението.
 2. Целта на документа е да се представи обширна информация, включваща важни стратегически и оперативни събития и решения, позволяваща бъдещо разработване на пълния обем на сценарий за планиране и провеждане на операция за защита на населението при бедствия.
 3. Документа описва ситуацията от възникването на кризата в зародиш, до постепенното и ескалиране, предшестващо вземане на официално решени за обявяване на извънредно положение на част от територията на България и създаване на Национален щаб за управление при защита на населението при бедствия. 
 4. Документа ще осигури информация отнасяща се за въвеждане в обстановката, зоните на операциите, условия за провеждане на планиране в отговор на криза, активиране, развръщане и използване на силите.
 5. Той е фиктивен и не е замислен да представи някаква съществуваща обстановка или близки до реални събития по света. Осигурява рамката за изграждане на подходяща структура за ръководство на учението и създава условия за отработване на въпроси по вземане на решения, използване на стандартни оперативни процедури за обмен на информация на всички нива.
 6. Тази информацията може да е близка до някои настоящи документи, използвани в НАТО, но тя не може да се счита за официална позиция на
  Р България, НАТО, ЕС и други страни.
 7. Всякакви политически, военни и други организации, и/или техните сили и средства отразени в този документ са развити на базата на съществуващи програми за подготовка или са замислени изключително и само да се използват за подпомагане изпълнението на предварително заложени изисквания с цел реализиране на поставените задачи.
 8. Този документ е достъпен до всички участници в учението „Феникс 2010”. Всякакви коментари и предложения за подобряване на неговото съдържание могат да се отправят към основната група за планиране на учението.
 9. Този документ не съдържа класифицирана информация.
 ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 Стратегическа обстановка

Сценарият на учението е разработен въз основа развитие на международна криза, възникнала поради рязка дестабилизация на вътрешната сигурност в държавата Аленд и природно бедствие, засегнало Р България, вследствие на което се активира терористичната дейност, с цел изтегляне на контингента от Аленд.

Описана е хронологията на сътрудничеството, взаимоотношенията и действията, предприети от различни международни институции, световни и регионални политически и политико-военни съюзи и организации за нормализиране на обстановката в региона. Развит е пътя на кризата на територията на Р България.

Международната общност предприема превантивни мерки за гарантиране на сигурността в региона, осигуряване на доставките на договорените  количества природен газ и суров петрол от Аленд, както и нормализиране на хуманитарната обстановка и спиране на бежанската вълна от страната към държави-членки на ЕС.

Безрезултатните консултации и преговори за възстановяване на сигурността в Аленд и невъзможността да се нормализира обстановката в региона налагат приемането на резолюция на Съвета за сигурност на ООН за провеждане на операция по подържане на мира. Мандатът за изпълнение е възложен на НАТО.

Република България участва с контингент от Въоръжените сили в състава на АSAF в Аленд.