Република Аленд е островна азиатска държава в Зелено море.  Страната е с площ от 30 525 квадратни километра.

Аленд е била основна част от Ранската империя, която е световна сила до края на XVIII век. След края на Първата световна война извоюва своята независимост.
Физикогеографска характеристика

Релефът на острова е равнинно-хълмист. Основните възвишения, които не надминават 430 м, са разположени в южната му част.

Речната мрежа е разпределена неравномерно. Тя е гъста в северната и североизточната част на страната. Реките се вливат в езера и Зелено море. Много от тях през летния сезон пресъхват. В много райони за питейни нужди населението разчита на подпочвени води.

Климатът е умерено морски, с висока влажност по крайбрежието, до полусух във вътрешността на страната, със студени зими и прохладни лета. Особен природен феномен е т. нар. "120 дневен вятър", който е югоизточен и духа от септември до декември и понякога скоростта му достига до 90-110 км/ч. Средната температура през юли във вътрешността на страната е около 22°С, но в крайбрежните райони достига до 30° С. Зимата е мека и неустойчива. Средната температура през януари е -3° С, като на места достига до -15° С. Снежната покривка се задържа само във вътрешността на страната за около 2-3 месеца. Дъждовният сезон е от октомври до декември. Дъждовете често предизвикват наводнения.

Растителността е предимно степна, като само в южната част на острова има неголеми площи с гори (дъб, бор и бяла ела). Съществуват много растения, които са опасни при допир (Achillea spp., Argemone spp., Croton spp., Datura spp., Euphobia spp., Jatopha spp и много други).

Население

Според официалната статистика от 2004 година, в Аленд  живеят 3 980 000 души, от които - азани -74 % от населението, седи - 19 %, вуки - 5 % и други етноси 2%. Официален език - "Разан".

Азани

Азаните са най-голямата етническа група наброяваща около 2,950 млн. души. Населяват източната и южна част на страната. В Беленд живеят допълнително около 500 000 азани, населяващи основно северните провинции на страната. Азаните говорят на официалния език "Разан". Те се открояват със сравнително светла кожа, с различни цветове на очите и високо изпъкнали скули. Според изискванията на исляма, повечето мъже носят брада, но някои от тях се бръснат.

Основната част от азаните изповядват сеизм.

Те доминират в политическия живот на Аленд.

Подчиняват се на националните закони и правила. Традиционните възгледи за правилата за поведение и спазване на законите се разясняват непрекъснато сред азаните.

Седи

Исторически, тази група е свързана с най-голямата етническа група в Аленд - азаните, като приемат техните условия за съвместно съжителство. Седите наброяват около 750 000 души и са втората по големина етническа група в страната. Основно населяват североизточната и западна част на острова. Част от тях населяват районите около столицата, където до голяма степен са се асимилирали с други етнически групи. Седите използват официалния език, като в бита си много често използват диалекта "Седру". Те са слаби, стройни, по - високи от нормалната височина, със светла кожа, дълги и криви носове. Косата им е черна.

Основната част от седите изповядват сеизм. Незначителна част от тях (около 25 000 души) изповядват Шиат.

Политически активни са (средно 95% избирателна активност), като основните им усилията са насочени върху упражняване на контрол на силовите структури на държавно управление.

Повечето Седи са склонни към спазването на законите на страната, но се отнасят с големи разреви по отношение тяхното спазване от самите управляващи.

Вуки

Вуки са най-малобройната част от населението на Аленд, около 220 000 души и са концентрирани в централната част на страната. Те говорят официалния език с използването на местни диалекти в районите където живеят.

Етническата група спада към малинската раса с ясно изразени азиатски черти, които включват широки лица, високи и изпъкнали скули, издадени очи и рядка брада. Обикновено те са ниски вследствие на некачествено хранене. Изповядват Шиат

Те са малцинство и са в опозиция в политическия живот на страната. Твърдят че се намират под диктата на азаните. Често нарушават законите на страната, като твърдят, че те обслужват само ограничен кръг от лица, свързани с политическото ръководство на страната.

Нрави

Определено, алендците са приятелски и гостоприемен народ, но в резултат на това, че техния живот е изпълнен с конфликти, могат да бъдат неотстъпчиви и сурови. Религиозната им вяра влияе много силно върху тяхното поведение. Тази вяра помага на алендския народ да преодоляват всички трудности. Изключително лоялни са към семейството и рода.

Семейната чест засяга личното поведение. Ето защо спазването на строги правила е жизнено важно.Поздравите са различни в зависимост от района в който живеят и етническата принадлежност.

Социалноикономическия статус също може да бъде определен чрез използването на титли (господин). Някои хора се обръщат към други чрез използването само на титлата Хаджи. Обръщението с Хаджи (поклонник) е присъщо само към хората посетили светите земи. При обръщането си един към друг, приятелите използват имената си или псевдоними. Ръкостискането е общоприето между мъжете, особено сред тези, които изразяват приятелски чувства и може да бъде съпроводено с прегръдка. На мъжете е забранено да хващат зa ръцете и да прегръщат жените на публично място, въпреки, че устните поздрави са възприети. Приятелките жени се прегръщат и целуват три пъти по бузите (един път едната и два пъти другата). Също така жените могат да се здрависват помежду си.

Мъжете често използват броеница. Когато се разхождат, приятелите често се държат за ръцете. На членовете от противоположния пол е забранено да се докосват на обществени (публични) места. Жените не подават ръцете си за поздрав с мъж, освен ако преди това мъжът не е подал ръка. При искане на помощ, алендците държат ръцете си прилепнали към дланите. Дистанцията при разговаряне се приближава до нашите стандарти. Отдръпването назад се счита за обида.

Държавно-политическо устройство и управление

Законодателната власт се осъществява от еднокамарен парламент. Той се състои от 101 депутати, които се избират чрез всенародно гласуване на всеки четири години.

Действащата конституция е приета на 15 юли 1924 г. Според нея държавен глава е президентът, който се избира от парламента. Той назначава министър-председателя на страната, който сформира кабинет, като същият се одобрява от парламента.

Страната е разделена на 10 окръга.

Икономика

Брутният вътрешен продукт на Аленд през 2007 година възлиза на 4,8 млрд. щатски долара.

Разпределението на икономиката по отрасли е както следва:

- селско стопанство - 40,6%

- промишленост - 16%

- услуги - 43,3%

Населението, живеещо под нивото на  прага бедността е 29,5%.

Нивото на безработица през 2008 година е 35 %.

В периода от 1920 до 1950 г., благодарение на разкритите богати залежи от природен газ и нефт и установените в резултат на това близки пазарни взаимоотношения със страни от Европа, Аленд се е ползвал със статута на богата държава.

Страната има добра обработваема земя, но няма големи запаси от природни  ресурси. В резултат на това икономиката зависи в голяма степен от земеделието.

Аленд внася почти всички енергийни ресурси. Икономиката е уязвима от високите цени на горивата, неблагоприятните климатични условия за селското стопанство и скептицизъм по отношение на чуждестранните инвестиции. Реформите се осъществяват бавно поради голямата корупция и липсата на свободна пазарна икономика.

В селското стопанство са ангажирани 39 % от активното население. В северната част на страната главни отрасли са лозарството, зеленчукопроизводството и овощарството. На юг се отглежда пшеница, царевица, захарно цвекло, слънчоглед, тютюн и картофи. Животновъдството е повсеместно, като се развъждат главно овце, свине и говеда.

Промишлеността основно е ориентирана към производството на захар, биогорива, дървообработване, производство на селскостопански машини, металургия, производство на хладилна техника, перални машини, лека промишленост.

Дължината на пътната мрежа - 5,666 км.

Търговски флот включва 39 кораба, от които: товарни - 32, танкер за химически товари - 2, комбинирани - 2, петролен танкер - 1, за насипни товари - 2. Плаващи под чужд флаг - 17.

Въоръжени сили

Въоръжени сили на Аленд се състоят от сухопътни войски,военновъздушни сили, военноморски сили и формирования пряко подчинени на ГЩ.

Към 01.01.2010 г. числеността на ВС е около 8 000 души.

Сухопътни войски се състоят от Командване на СВ, две общовойскови бригади и подразделения за поддръжка. Личният състав на СВ е около 6 000 души.

ВВС се състоят от Командване на ВВС, две авиобази и подразделения за поддръжка. Личният състав на ВВС е около 1 200 души.

ВМС се състоят от Командване на ВМС, две военноморски бази и подразделения за поддръжка. Личният състав на ВМС е около  800 души.

Въоръжението е морално и физически остаряло.

 

Групировки:

Арзан и Роджина (АИР)

Arzani and Rodgina (A&R)

През 1981 г. Арзан Роджинатиар основава групировката Арзан и Роджина, позната като „Роджина", като фракция на управляващата тогава политическа партия и в бъдеще тя се явява една от основните групи в борбата срещу правителството и коалиционните сили разположени в страната.

Дейности: АИР провежда атаки срещу страните участващи в състава на коалиционните сили, с цел принуда за изтегляне от Аленд, да свали правителството и изгради държава с фундаменталистки възгледи.

Числен състав: Активен състав около 1000 души. Притежават способности да развърнат групировки до няколко хиляди бойци от симпатизанти от общностите на седите и вуките.

Район на действие: Действат в окръзите Конар и Нурестан в западен Аленд.

Външна помощ: Няма информация.

Лидер: Арзан Роджинатиар. Издирва се от алендските власти за военни престъпления.

Позиция: От една страна предлага подкрепа на правителствената администрацията, а от друга се стреми да я свали от власт.