Република Беленд е държава, чиято територия е почти изцяло разположена в Азия (97%), а останалите 3% - на Балканския полуостров в Югоизточна Европа. Площта й е 784 930 км², от които 774 726 км² суша и 10 204 км² водна площ.

Изцяло на територия на страната са протоците Босфор (свързващ Зелено и Мраморно море) и Дарданели (свързващ Мраморно и Егейско море), през които преминават водните пътища от Зелено море в Средиземно море.

Физикогеографска характеристика

Релефът е равнинно - планински. Европейската част на страната е предимно равнина. По-голяма част от азиатската част е планинска. На север са разположени Понтийските планини, на юг - Тороските планини, а между тях е разположено Малоазиатското плато. Най-висока точка в страната е затихналият вулкан Арарат, който е 5 165 м.

Климатът е субтропичен, средиземноморски, с влажна и студена зима. Във вътрешните части е предимно континентален. Земетресенията са често явление.

Население

Населението на Беленд към 2007 г. е 71 892 647 души. То се отличава с голямо етническо многообразие. Това се обуславя от богатото историческо минало и големия брой на племена, които са живели на нейната територия и държави, които са я колонизирали. Според оценки на международни хуманитарни организации около 50% от населението живее под установените стандарти за бедност, най-вече в югоизточните райони.

По официални статистики на нейната територия живеят приблизително 25 основни етнически групи.

Официален език - "Белендски"

Религия - 98% - мюсюлмани (78% - сунити, 20% - алевии), 2% - други (главно християни)

Държавно-политическо устройство и управление

Законодателната власт се упражнява от Велико народно събрание - еднопалатен парламент от 240 депутата, избирани за 4 години, а изпълнителната - от правителство начело с министър-председател.

Президентът на Беленд се избира на преки избори с мандат от 4 години, като едно и също лице може да заема поста най-много два пъти. Процедурата по отстраняването му от длъжност предвижда гласуване с квалифицирано мнозинство в парламента. При отстраняване, оставка или невъзможност президентът да изпълнява задълженията си функциите му се поемат от председателя на Великото народно събрание.

Правителството е висшият изпълнителен орган на Беленд - избира се от парламента.

Република Беленд е разделена на 80 провинции, които са оформени в териториите на градовете с големина над 500 000 жители, а тези градове са административните им центрове.

Икономика

Беленд е индустриално-аграрна страна.

Водещи сектори в икономиката са леката и тежка промишленост, туризма, търговията и селското стопанство.

Продукцията на предприятията на черната и цветната металургия, нефтопреработването, химическите продукти, машиностроенето (75 хил. товарни и 250 хил. леки автомобили годишно, трактори, вагони, локомотиви, морски кораби и др.), електрониката и др. формират значителна част от износа на страната.

Добре развити са хранително-вкусова, текстилна, строителна, мебелна, кожена и хартиена промишленост. Най-голям дял в износа има производството на текстил и облекло.

Селското стопанство ангажира около 40% от населението на страната. Отглежда се пшеница (20 млн. т), ечемик (8 млн. т), цариградски лешник (500 хил. т), тютюн (250 хил. т), чай, грозде, цитруси, ориз и др. В животновъдния сектор се отглеждат едър рогат добитък (20 млн. гл.), овце (50 млн. гл.), кози (20 млн. гл.). Развит е и риболовът.

Страната има значителни запаси от полезни изкопаеми - руди на цветни метали, хромити, въглища (добив - 52 млн. т), нефт(добив - около 4 млн. т), олово, цинк.

Въоръжени сили

Армията на Беленд се състои от сухопътни войски, военноморски флот и военновъздушни сили, подчинени на военното министерство. Жандармерията и бреговата охрана са на подчинение на МВР в мирно време.

Към 01.01.2010 г. със своите 540 200 души армията на Беленд е една от водещите в света по численост.

Сухопътните войски включват три армии, два отделни корпуса и отделни бригади. Обща численост на СВ е около 460 000 души.

Командването на ВВС е съставено от седем авиобази и поддържащи подразделения.

Военноморския флот включва командване, две зонални командвания, две военноморски бази и поддържащи подразделения.