Република Геленд е държава в Югоизточна Европа, заемаща най-южната част на Балканския полуостров. Площта й е 131 475 км², от които 130 335 км² суша и 1 140 км² водна площ.

Физикогеографска характеристика: 

Релефът е планински и равнинен. Страната има силно разчленена брегова линия.

Климатът е субтропичен, средиземноморски. Средните температури за януари са от 4 до 12º С, за юли от 25 до 27 º С. Валежи - 400-700 мм, 1500 мм - в планините.

Речната мрежа включва реките Вардар, Струма, Места, Марица (долните им течения). Езера - Преспанско, Лагадинско, Богданско.

Население:
Населението на Геленд е 11 570 000 души. Етнически състав - гелендци - 95,6 %, каракачани - 0,1 %, белендци - 0,9 %, аромъни - 0,6 %, други - 2,8 %. Официален език - Гелендски.

Основната религия която се изповядва в страната е християнство- 97,5 % (от тях православни - 97,3 %, старостилци - 2,3 %, други - 0,4 %), мюсюлмани (сунити) - 1,3 %, други - 1,2 %.

Република Геленд официално признава само „мюсюлманско малцинство", в което влиза и местното белендско население.

Държавно-политическо устройство и управление

Приетата през 1975 г. конституция на Република Геленд е гаранция за спазването на правата и свободите на нейните граждани. Според нея глава на държавата е непряко избран президент. Той се избира за срок от 5 години от парламента. Основа на изпълнителната власт е правителството (министерски съвет), начело с министър-председател.

Законодателната власт се упражнява от 300-местен парламент, чийто състав се избира на всеки 4 години на тайни парламентарни избори.

Геленд се дели на 13 области, които включват 51 окръга.

Икономика

Геленд има добре развита пазарна икономика, базирана на селското стопанство и леката промишленост. Тя е сред най-големите производители на маслини, тютюн и вино. Въпреки, че не е силно индустриализирана, страната произвежда леки автомобили, електроника, оръжия, кораби и строителни материали.

Кабинетът планира до 2015 г. БВП на страната да достигне 100% от БВП на новоприетите членки на ЕС, като за целта ще работи за запазване на досегашния темп на нарастването му (10% годишно).

БВП на Геленд за 2007 г. е 55.28 млрд. щатски долара.

Като цяло страната не разполага със значителни запаси от полезни изкопаеми. Нуждите си от руди на цветни метали като хромити, въглища, нефт, олово, цинк доставя от външния пазар.

Транспортната мрежа на Геленд включва 36 500 km пътища и 2 500 km железопътни линии. Страната разполага с голям морски търговски флот - около 3 500 кораба, повечето регистрирани под чужд флаг.

Въоръжени сили

Армията на Геленд се състоят от сухопътни войски, военноморски флот, военновъздушни сили и формирования пряко подчинени на ГЩ.

Към 01.01.2010 г. числеността на ВС е 60 000 души.

Сухопътните войски се състоят от три корпуса и формирования пряко подчинени на СВ. Обща численост на СВ е около 45 000 души.

Командването на ВВС е съставено от четири авиобази и поддържащи подразделения.

Военноморския флот се състои от командване, две военноморски бази, десантна флотилия и поддържащи подразделения.