Селенд е държава от Югоизточна Европа граничеща на изток с България. Общата дължина на границите на страната е 2114,2 км. Общата и площ е 88,37 хил.кв.км.

Физикогеографска характеристика

Релефът е планински и равнинен. Северната част на страната се заема от Среднодунавската равнина, а останалите са заети от ниски и средновисоки планини. В страната има над 15 върха с височина над 2000 м. Планинският релеф на Селанд е изпъстрен с множество каньони и пещери. Планинските области се отличават с малка плътност на населението и добре запазена природа. Страната е богата на води.

Климатът е умерено - континентален. Средни температури за януари са в диапазона от 3º до 9º C, за юли - от 18º до 25º C. Валежи варират от 400 до 800 мм в Среднодунавската равнина и до 1500 мм във високите части.

Речната мрежа включва плавателни реки - Дунав (588 км), Сава (206 км), Тиса (168 км) и отчасти Велика Морава (185 км). Други големи реки са Западна Морава (308 км), Южна Морава (295 км), Ибър (272 км), Дрина (220 км) и Тимок (202 км). Най-голямо изкуствено езеро в Селенд е Джердап, чиято площ на селендска територия е 163 км².

Население

По данни на преброяването от 2008 г. населението на Селенд наброява 10 020 000 души. Около 85,4% от населението са селендци. Официален език - селендски.

По-голямата част от населението - 79,7%, изповядва християнството, а 18,5% - исляма.

Държавно-политическо устройство и управление

Законодателната власт се осъществява от еднокамерен парламент с 250 депутати, които се избират за четиригодишен мандат. Държавен глава на Република Селанд е президент, който се избира за петгодишен мандат на всеобщи преки избори. Висш орган на изпълнителната власт е министерски съвет начело с министър-председател, който се избира от парламента, след предложена от президента кандидатура. Председателят на Министерския съвет формира правителство, което се одобрява от парламента.

Селанд се дели на 30 окръга.

Икономика

Основни дялове в икономиката са земеделието и промишлеността. Безработицата в Селанд е 18%, а инфлационния ръст 13,7%.

Река Дунав е важен плавателен коридор, който пресича Централна Европа до Зелено море.

Селанд е индустриално-аграрна страна. Има значителни запаси от полезни изкопаеми - руди на цветни метали, хромити, въглища, нефт, олово, цинк. Развита е черната и цветната металургия, машиностроенето, химическата, целулозно-хартиената, текстилната и хранително-вкусовата промишленост. В селското стопанство се отглеждат пшеница, царевица, слънчоглед, захарно цвекло, коноп, зеленчуци, плодове и лозя, а в животновъдството - едър рогат добитък, свине, овце и птици.

Въоръжени сили

Армията на Селенд се състои от сухопътни войски, военновъздушни сили и формирования пряко подчинени на ГЩ.

Към 01.01.2010 г. числеността на ВС е около 18 000 души.

Сухопътни войски се състоят от Командване на СВ, четири механизирани бригади, артилерийска бригада и подразделения за поддръжка. Личният състав на СВ е около 11 850 души.

ВВС се състоят от три авиобази и зенитноракетна бригада. Личният състав на ВВС е около 4 254 души.