България е разположена в източната част на Балканския полуостров и заема 22% от неговата територия. Площта й е 110 843 км², от които 110 510 км ² суша и 333 км² водна площ. Населението е около 7 640 000 души (2007). Столица на държавата е град София. Страната поддържа политика на добросъседски взаимоотношения и липса на претенции от всякакво естество спрямо съседните страни. Физикогеографска характеристика Страната е разделена на пет физикогеографски области - Дунавска равнина, Старопланинска зона, Краищенско-Тунджанска зона, Осоговско-Родопска зона и Черноморска зона. Дунавска равнина Дунавската равнина включва голяма част от Северна България - частта от Долнодунавската низина южно от река Дунав. Релефът е равнинен като постепенно преминава от запад на изток в хълмисто-платовиден. Средната надморска височина е 178 m. Повечето речни долини имат полегати леви и стръмни десни склонове, а ... още
Република Аленд е островна азиатска държава в Зелено море.  Страната е с площ от 30 525 квадратни километра. Аленд е била основна част от Ранската империя, която е световна сила до края на XVIII век. След края на Първата световна война извоюва своята независимост. Физикогеографска характеристика Релефът на острова е равнинно-хълмист. Основните възвишения, които не надминават 430 м, са разположени в южната му част. Речната мрежа е разпределена неравномерно. Тя е гъста в северната и североизточната част на страната. Реките се вливат в езера и Зелено море. Много от тях през летния сезон пресъхват. В много райони за питейни нужди населението разчита на подпочвени води. Климатът е умерено морски, с висока влажност по крайбрежието, до полусух във вътрешността на страната, със студени зими и прохладни лета. Особен природен феномен е т. нар. "120 дневен вятър", който е югоизточен и духа от ... още
Република Беленд е държава, чиято територия е почти изцяло разположена в Азия (97%), а останалите 3% - на Балканския полуостров в Югоизточна Европа. Площта й е 784 930 км², от които 774 726 км² суша и 10 204 км² водна площ. Изцяло на територия на страната са протоците Босфор (свързващ Зелено и Мраморно море) и Дарданели (свързващ Мраморно и Егейско море), през които преминават водните пътища от Зелено море в Средиземно море. Физикогеографска характеристика Релефът е равнинно - планински. Европейската част на страната е предимно равнина. По-голяма част от азиатската част е планинска. На север са разположени Понтийските планини, на юг - Тороските планини, а между тях е разположено Малоазиатското плато. Най-висока точка в страната е затихналият вулкан Арарат, който е 5 165 м. Климатът е субтропичен, средиземноморски, с ... още
Република Еленд е държава в Югоизточна Европа граничеща на изток с България. Площта и е 24 932 км², от които 24 458 км² суша и 474 км² водна площ. Страната има много благоприятно географско местоположение, тъй като се намира в район на Балканите, в който се кръстосват значими азиатско-европейски пътища, който представляват мост между останалите Балкански държави. Физикогеографска характеристика Релефът е планински и равнинен. Еленд е предимно планинска държава. Най-високият връх е Голем Гълъб в Гълъб планина, висок 2 760 метра. Около 25% от общата площ е обработваема и подходяща за земеделие. Климатът е преходносредиземноморски със средна температура за януари от 1º до 5 º С, за юли от 22º до 25º С. Валежите варират от 400 до 600 mm. ... още
Република Геленд е държава в Югоизточна Европа, заемаща най-южната част на Балканския полуостров. Площта й е 131 475 км², от които 130 335 км² суша и 1 140 км² водна площ. Физикогеографска характеристика:  Релефът е планински и равнинен. Страната има силно разчленена брегова линия. Климатът е субтропичен, средиземноморски. Средните температури за януари са от 4 до 12º С, за юли от 25 до 27 º С. Валежи - 400-700 мм, 1500 мм - в планините. Речната мрежа включва реките Вардар, Струма, Места, Марица (долните им течения). Езера - Преспанско, Лагадинско, Богданско. Население: Населението на Геленд е 11 570 000 души. Етнически състав - гелендци - 95,6 %, каракачани - 0,1 %, белендци - 0,9 %, аромъни - 0,6 %, други - 2,8 %. Официален език - Гелендски. Основната религия която се изповядва в страната е християнство- 97,5 % (от тях православни - 97,3 %, старостилци - 2,3 %, други - ... още
Пеленд е държава в Източна Европа. На юг има излаз на Зелено море. Физикогеографска характеристика:  Релефът е предимно равнинен. 95% от територията е равнинно-хълмиста, а 5% са планини (части от Източните Карпати и Кримските планини). Климатът е умерено-континентален. Средногодишните валежи варират между 300 - 700 мм, в Кримските планини 1 000 - 1 200 мм, а в Карпатите и над 1 500 мм. Речната мрежа включва плавателните реки Днепър, Днестър, Южен Буг, Припят, Десна и Северен Донец. Население: Населението на Пеленд възлиза на 49,5 милиона души и има гъстотата от 82,7 души на км2. Държавно-политическо устройство и управление:  

Законодателната власт се осъществява от еднокамерен парламент с 450 депутати, които се избират за четиригодишен мандат. Държавен глава на Република Пеленд е президент, който се избира за петгодишен мандат на всеобщи преки избори. Висш ... още

  Реленд е държава в Югоизточна Европа. На изток има излаз на Зелено море. Площта й е 238 396 км², от които 231 244 км² суша и 7 152 км² водна площ. Общата дължина на границите й е 3 149 км. Физикогеографска характеристика Релефът е планински и равнинен. В южната част на страната е разположена Долнодунавската равнина. В средната и северната част се намират планините Трансилвания и Карпати. Най-висок връх е вр. Молдовяну - 2 544 метра. Климатът е умерено континентален: студена зима, с чести валежи и заледявания и дъждовно лято, особено в началото с чести бури. Речната мрежа включва реките Дунав (долното течение; плавателна), Олт и Муреш. Население Релендците съставляват 89.5 % от населението на ... още
  Селенд е държава от Югоизточна Европа граничеща на изток с България. Общата дължина на границите на страната е 2114,2 км. Общата и площ е 88,37 хил.кв.км. Физикогеографска характеристика Релефът е планински и равнинен. Северната част на страната се заема от Среднодунавската равнина, а останалите са заети от ниски и средновисоки планини. В страната има над 15 върха с височина над 2000 м. Планинският релеф на Селанд е изпъстрен с множество каньони и пещери. Планинските области се отличават с малка плътност на населението и добре запазена природа. Страната е богата на води. Климатът е умерено - континентален. Средни температури за януари са в диапазона от 3º до 9º C, за юли - от 18º до 25º C. Валежи варират от 400 до 800 мм в Среднодунавската равнина и до 1500 мм във високите части. Речната ... още