СПЕЦИФИКАЦИЯ НА УЧЕНИЕ "ФЕНИКС 2010"

ДОКУМЕНТИ ЗА СПРАВКА: 
1. Съюзни документи: 
 • Bi-SC 75-3 Exercise Directive / 23.12.2008;
 • Bi-SC 80-90 NATO Tasks List (NTL) Version 3.0/2007;
 • Bi-SC Guidelines for Operational Planning - GOP (Final Revision 1), June 2005;
 • MC 389/2, MC Policy on NATO's Combined Joint Task Force
 • (CJTF) Capability, 4 May 2004;
 • MC 458/2, NATO Training Exercise and Evaluation Policy, 27.03.2006;
 • Land Forces Tactical Doctrine (ATP-35 (B));(ATP 3.2)
 • Force Standards Volumes I to VIII;
 • The Bi-SC Military Tasks for Interoperability, 22 Jan 2003
 • AJP-09 (UNCL) - Allied Joint CIMIC Operations Doctrine.
 • NATO Bi-SC Concept - Future Comprehensive Civil Military Interaction Concept (FCCMI).
 • CMEP SEE - Civil - Military Emergency Planning South Eastern Europe Handbook.
 • NATO Crisis Response System Manual.
 • NATO Handbook Chapter 8 : Civil Emergency Planning
 • Bi-SC 75-4 Experimentation Directive
 • International Civil Emergency Planning Handbook - 2009
 • JWP 3-61 NBC defence in joint operations
 • AJP 3.8 Allied Joint Doctrine for NBC Defence
2. Национални документи:  
 • Закон за защита при бедствия;
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 • Закон за министерство на вътрешните работи;
ОБЩИ ДАННИ:

Наименование: "ФЕНИКС 2010"
Пореден номер: 1111
Категория: Национално с международно участие
Ниво: Национално
Форма: КЩУ с експериментална част
Тип: Разпределено компютърно подпомагано учение с международно участие
Време за провеждане: 15-19 ноември 2010 г.
Места за провеждане: Национален военен учебен комплекс "ЧАРАЛИЦА", центрове за управление на министерства и ведомства.
Общ ръководител на учението: Заместник-министър председателят на Република България и министър на вътрешните работи
Непосредствен ръководител на учението: Министър на отбраната

Обучаеми:

Първа степен: Национален щаб за управление при кризи.
Втора степен: Центрове за управление при кризи на министерства и ведомства.

Допълнително участват: Български червен кръст, БАН, CFC/CMO (САЩ), Беларус,  Канада, Великобритания, CIMIC CoE (Холандия), Multinational CIMIC Group (Италия), JCBRN Defence COE (Чехия), USJFCOM (САЩ), NIAG (Франция), ACT, АСО и други.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

a. „ФЕНИКС 2010" ще бъде  разпределено, национално, компютърно-подпомагано, командно-щабно учение с международно участие в експерименталната част. Учението ще се фокусира върху тренирането на управление при криза. По време на учението ще се отработват въпроси, свързани с борбата с тероризма, минимизирането на последствията от екологични инциденти, природни бедствия и други ситуации, предвидени в сценария.

b. Учението ще изгради способности за работа на национален щаб за управление при кризи, усвояване на процедури за действие на органите на държавната власт, местното самоуправление и неправителствените организации.

c. „ФЕНИКС 2010" ще тренира въпроса по синхронизиране на действията на националната операция с операция в отговор на криза, водена от НАТО.

d. По време на учението ще се отработят процедури за координация между цивилни и военни структури.

e. По време на учението ще се проведат експерименти  с национално и международно значение.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА УЧЕНИЕТО

A. ЦЕЛИ:

A.1 Цел на учението:

Потвърждаване на стандартните оперативни процедури за действие при кризи, стабилизация и възстановяване, с цел подобряване на взаимодействието на национално ниво, чрез използване на моделиране и симулации.

A.2. Цел на учението в експерименталната му част:

Осигуряване на среда, използваща моделиране и симулации за провеждане на учения в отговор на кризи.

B. ЗАДАЧИ:  

 • Подобряване на взаимодействието и координацията между управленските структури за действие при кризи (граждански и военни);
 • Усъвършенстване на процеса на обмяна на информация между и в щабовете, на национално и многонационално ниво;
 • Повишаване на подготовката на участващите в учението структури за съвместна работа при кризи. 

2. ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКА ОБСТАНОВКА (Приложение A).

3. КОНЦЕПЦИЯ НА УЧЕНИЕТО

Учението ще се проведе по сценарий, описващ възникване на криза в страната, в резултат на участието на Република България с военен контингент в операция по поддържане на мира на НАТО. Операцията се провежда на фиктивна територия, извън зоната за отговорност на НАТО, с цел възстановяване и  стабилизация на региона. В резултат на това, страните-участнички в коалицията от  Югоизточна и Централна Европа са обект на серия терористични атаки. В същото време, следствие на възникнало земетресение, са нанесени поражения на критичната инфраструктура, дадени са многобройни жертви и е засилен обществения натиск за вземане на неотложни мерки от правителствата на бедстващите държави за стабилизиране и възстановяване. Силно засегнатите държави са принудени да задействат националните си системи за управление при кризи, да потърсят международна помощ и да засилят взаимодействието помежду си.

 В сценария на учението ще бъдат включени:

 • Дейности, свързани с участието на Рeпублика България с военен контингент в операция по поддържане на мира на НАТО;
 • Дестабилизация на част от територията на страната, в резултат на земетресение;
 • Действия на терористични групи с цел предизвикване на дестабилизация;
 •  Действия за овладяване на бежанска вълна и провеждане на хуманитарни операции. 

Основните събития, които ще залегнат по време на учението са:

 • Земетресение от висока степен и възникналите в последствие епидемия, наводнения, пожари и други;
 • Терористична атака („мръсна" бомба) по време на провеждане на мероприятие с голям брой хора (концерт, спортно събитие) с използване на ядрено, химическо, бактериологично и радиоактивно заразяване (ЯХБРЗ);
 • Заплаха от терористични атаки срещу критична инфраструктура;
 • Бежанска вълна и епидемиологична обстановка.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1. Участващи страни и организации:

-   Министерства, агенции и организации от Република България;

-   Център за военно-гражданско сътрудничество (CIMIC CoE), Холандия;

-   Многонационална CIMIC група, JCBRN Defence COE, Съвместно командване на НАТО по трансформациите (АСТ), NATO ACO J9 (CIMIC), NATO HQ CEP, NIAG (NATO International Advisory Group), JWC - Норвегия, USJFCOM - САЩ, Red Cross, EARDCC, EUMIC, SCEPC, UNOCHA.

След утвърждаване на спецификацията учението е отворено за участие на други държави, правителствени и неправителствени организации.

4.2. Предвиден вид и големина на участващите управленски структури. (Приложения В и С)

Основно ръководството на учението ще бъде съставено от български представители от министерства и ведомства и ще бъде допълнено от представители на други национални и международни организации.

По време на учението ще бъдат създадени:

 • Център за ръководство на учението;
 • Център за провеждане на експериментите;
 • Център за провеждане на анализ и оценка;
 • Национален щаб за управление при кризи;

Управленски структури на участващите министерства и ведомства:

 • Симулирани оперативни сили на министерствата и ведомствата, участващи в учението.

4.3. Предвидено ниво на подготовка на участниците

Индивидуалната и колективната подготовка, както и планирането в отговор на кризи са отговорност на участващите структури. Подготовката и изготвените материали за учението ще бъдат съгласувани на планиращите конференции и работни срещи.

4.4. Степен на симулация

Действията на оперативните сили ще бъдат симулирани основно от съществуващите способности за симулации.

За целите на учението ще се изгради техническа среда, използвайки моделирането и симулациите, която ще подпомага действията на обучаемите в следните направления:

 • Анализиране на конкретната ситуация (криза);
 • Разработване и коригиране на плановете за управление и действие;
 • Командване и контрол на силите и средствата при възникване на криза;
 • Изграждане на стандарти за оперативна съвместимост между министерствата, ведомсвата, правителствените и неправителствените организации на национално и международно ниво.

Симулационната среда ще бъде изградена за решаване на целите и задачите по време на учението в следните направления:

 • Гражданско-военно сътрудничество за подобряване на обмена на информация между различните граждански и военни структури, отговорни при възникване на кризи и в процеса на стабилизация и възстановяване;
 • Изследване на способностите на управленските структури при подготовка и изпълнение на евакуационни процедури, отнасящи се до събития свързани с използване на средства  за ядрено, химическо, биологично и радиологично заразяване  (ЯХБРЗ) и изследване на бъдещи способности за създаване на многонационална федерация с използване на моделирането и симулациите по ЯХБРЗ в помощ на планирането, анализирането, експериментирането и подготовката по време на многонационални учения за отговор при възникване на кризи;
 • Планиране при възникване на събития и инциденти;
 • Изследване на възможностите за създаване на обща концепция за региона при стабилизация и възстановяване след криза;
 • Използване на системи за командване и контрол в процеса на гражданско-военно сътрудничество при възникване на кризи на национално и международно ниво и оценяване на приложимостта и ефективността на моделирането и симулациите в помощ на операции по гражданско-военно сътрудничество.

5. ВЪНШНА ПОДДРЪЖКА

Структури от НАТО и ЕС, правителствени и неправителствени организации ще окажат помощ по време на подготовката и провеждането на учението при:

 • Доставянето, тестването, приспособяването и бъдещото използване  на подходяща среда за моделиране и симулации за учения, концепции и способности в отговор на кризи;
 • Експериментирането на гражданско-военно сътрудничество;
 • Експериментирането на модели за планиране при възникване на кризи;
 • Експериментирането на симулационни модели и инструменти по ЯХБРЗ;
 • Осигуряването на комуникационно-информационна мрежа за разпределено участие на държави и организации;
 • Постигането на оперативна съвместимост между НАТО и държавите по програмата „Партньорство за мир".

Като симулационни  инструменти по време на учението и експериментите ще се използват следните симулационни системи и модели:

 • JCATS V 9.0, С2РС, JEMM, JEST и други (осигурява българската страна)
 • HPAC, NBC Analysis (BRACIS), CBRN Virtual Battlespace, JEM, JWARN, Battle command, Инструменти за оценка на околната среда (осигуряват чуждестранните участници);
 • JPECT, Инструменти на NATO по CEP, CFC/CMO (осигурява АСТ);

6. ПЛАНИРАНЕ НА УЧЕНИЕТО  

 Учението „ФЕНИКС 2010" ще се проведе от 15 до 19 ноември 2010 г.

Подготовката на учението ще се проведе съгласно следния график:

A. Разработване на спецификация на учението:

§   Конференция за спецификацията на учението: 07-09 декември 2009 г.;

B. Планиране и разработване на учението:февруари - ноември 2010 г.

§   Начална планираща конференция: 22-25 февруари 2010 г.;

§   Основна планираща конференция: 31 май- 03 юни 2010 г.;

§   Финална координираща конференция: 27-30 септември 2010 г.;

 1. Планиране и провеждане на учението: 

C.1.Фаза I - Индивидуална и колективна подготовка:

§   етап 1: Специализирано и функционално обучение: до 9 ноември
2010 г. - провежда се от всички участващи структури;

§   етап 2: Разполагане и тестване на техническите средства: до 12 ноември 2010 г. - провежда се от ръководството на учението;

§   етап 3: Академичен семинар: 15 ноември 2010 г., провежда се от ръководството на учението;

§   етап 4: Подготовка на основните длъжностни лица: 15 ноември 2010 г., провежда се от ръководството на учението;

§   етап 5: Подготовка на националния щаб: 15 ноември 2010 г, провежда се мини учение за тренировка на участниците от ръководството на учението;

C.2. Фаза II - Планиране в отговор на криза - до 30 септември 2010 г.

C.3. Фаза III - Провеждане: 16-18 ноември 2010 г.

C.4. Фаза IV - Оценка и анализ: 19 ноември 2010 г.

Анализ и доклад от учението.

 • разбор и анализ - 19 ноември 2010 г.;
 • финален доклад на учението  -  до 20 февруари 2011 г.

D. Работни срещи (при необходимост)

7. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

По време на учението ще се провежда активна информационна политика.

По време на третата фаза на учението ще се организира ден за високопоставени гости и наблюдатели, открит за средствата за масово осведомяване.

Материалите от учението ще се публикуват на http://wise.rto.nato.int/ и други.

8. ПОСЕТИТЕЛИ И НАБЛЮДАТЕЛИ

МО ще организира и проведе деня за високопоставените гости и наблюдатели. Ще бъде организирана пресконференция за запознаване с основните параметри на учението. Програмата за деня и списъка на гостите ще се изготви не по-късно от финалната координираща конференция.

9. АДМИНИСТРАЦИЯ, ЛОГИСТИКА И ФИНАНСОВИ ИЗИСКВАНИЯ 

а. Правни въпроси

„ФЕНИКС 2010" е разпределено, национално компютърно-подпомагано, командно-щабно учение с международно участие в експерименталната част, включващо участници от различни държави, които са страни по споразумението между НАТО и държавите по програмата „Партньорство за мир", официалното споразумение за използване на силите (State of Force Agreements (SOFAs). Всички въпроси, отнасящи се до изискванията към статуса на участващите в учението ще се решават в съответствие с NATO/PfP SOFAs.

b. Логистично осигуряване

Транспортът по време на учението ще бъде организиран както следва:

  1. За международните участници:
 • От държавите до София и обратно - национална отговорност;
 • От София до НВУК и обратно - задължение на МО.

2.     Участващите структури от българска страна осигуряват собствен транспорт.

За всички участници финансирането на настаняването и храненето по време на работните срещи, конференциите и провеждането на учението е отговорност на структурите, които представят.

c. Медицинско осигуряване 

За всички участници, разположени на НВУК „Чаралица» по време на провеждането на учението се осигурява от Военномедицинска академия.

d. Сигурност 

МО и МВР осигуряват безопасността и сигурността на представителите на държавното ръководство и гостите на учението.

е. Финансиране 

Всяка национална и международна структура осигурява финансирането на участниците си.

10. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Стандартните оперативни процедури, необходими за планиране и провеждане на учението, ще се разработят от МВР и МО съгласно съюзните нормативни документи на НАТО във взаимодействие с останалите министерства и ведомства, в касаещата ги част.

Ежедневният и финалният разбор и анализ на учението ще се проведат в НВУК „Чаралица".

На 17 февруари 2011 г. на работна среща на междуведомствената работна група, ще се изготви окончателния разбор на учението и конкретни предложения за усъвършенстване на системата за управление при кризи, стабилизация и възстановяване.

Същият ще бъде представен на непосредствения и на общия ръководител на учението.

11. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Работният език по време на учението е български, по време на провеждането на експериментите - английски.

Организирането на мероприятията е отговорност на МО.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение A: Геостратегическа обстановка.

Приложение B: Обща схема на учение ФЕНИКС 2010.

Приложение С: Схема на ръководство на учение ФЕНИКС 2010.

Приложение D: Задачи на учението.

13. УТВЪРЖДАВАНЕ

Приетият вариант на спецификацията и протокола от проведената среща ще бъдат предоставени на всички участници до 11 декември 2009 г. по електронната поща. Спецификацията на учението ще бъде поставена в процедура на мълчание до 15 декември 2009 г. При възникване на противоречия и невъзможност за достигане на консенсус по даден въпрос се свиква нова работна среща.

Спецификацията да се представи за утвърждаване от общия ръководител на учението не по-късно от 18 декември 2009 г.

14. КЛАСИФИЦИРАНЕ

По време на подготовката и провеждането на учението да не се използва класифицирана информация!